Doelgroepen

Geestelijk Verzorgers

De Geestelijk Verzorger staat voor de uitdaging om samen te werken met collega-geestelijk verzorgers van een keur aan kerkelijke denominaties, godsdiensten en levensovertuigingen. Daarnaast werkt hij samen met andere disciplines als verpleegkundig personeel, militair commando of de bewaking van de penitentiaire inrichting. De geestelijk verzorger heeft een hoog zelf organiserend vermogen om zijn beroepsopdracht gestalte te geven. Enerzijds fungeert hij als knooppunt in sociale netwerken, anderzijds is zijn positie vaak eenzaam. Supervisie kan helpen om zich te ontwikkelen binnen de specifieke werkomgeving van ziekenhuis, verpleeghuis, kazerne of penitentiaire inrichting. Soms loopt u al jaren tegen drempels aan waarvan u vermoedt dat ze ook te maken hebben met de eigen persoonlijkheid. Door middel van supervisie en coaching wordt een veilige leeromgeving geschapen om hiernaar onderzoek te doen. Verschillende werkvormen staan tot uw beschikking, waaronder online-coaching als een flexibel inzetbare, heftige maar ook snelle manier om tot resultaat te komen. Het traditionele consult (me de fysieke ontmoeting tussen u en mij) kan ook bij e-coaching in het traject een plaats krijgen als dat bijdraagt tot een goed resultaat. 

 

Kerkelijke bestuurs-colleges

Nogal wat kerkbesturen hebben te maken met een krimpend leden aantal. En daardoor met krimpende budgetten. De financiële druk wordt soms het meest gevoeld door de betaalde krachten in de gemeente onder wie de voorganger. Het behoeft geen betoog dat de verantwoordelijkheid voor een sluitende begroting ook met zich brengt dat de verontrusting hierover in de gemeente wordt gedeeld. Andere factoren die van invloed zijn bij een krimpende gemeente zijn 'de paniek' die soms toeslaat over het ledenverlies.  Het georganiseerde gemeenteleven merkt in al haar zenuwuiteinde dat zaken beginnen te schuren.

Het is bevrijdend om op zoek te gaan naar de objectieve factoren die voor de krimp verantwoordelijk zijn. Wederzijds begrip en ruimte voor elkaars zorgen brengt mensen dichter bij elkaar. Het geeft nieuw elan aan de gemeente en mobiliseert nieuwe krachten om de problematiek die gevoeld wordt het hoofd te bieden. 

Door proces-begeleiding worden kerkbesturen gecoacht met mediation-vaardigheden om de mogelijkheden te vergroten en een vruchtbaar arbeidsveld voor de professionals te bevorderen.

 

Executives en management

Leidinggevenden in het bedrijfsleven, openbaar bestuur en onderwijs hebben te maken met het menselijke aspect van hun werk. En kunnen daarin naar wegen zoeken om met meer succes werkzaam te zijn. Hoe voer ik op betere manier een slecht-nieuwsgesprek? Waarom valt dat me zwaar? Hoe ga ik om met conflicten op de werkvloer? Hoe kan ik de teamgeest in het bedrijf bevorderen? Waarom kom ik op een bepaalde manier over bij de mensen? Hoe combineer ik werk en privé? Hoe beheers ik mijn agenda? Hoe houd ik tijd over voor bij-scholing? Hoe zorg ik dat ik leef en dat ik niet geleefd word? Zo zijn er vele coach-vragen en supervisorische vragen te stellen door directie en management in de onderscheiden sectoren van onze samenleving.

 Door middel van supervisie en coaching wordt gewerkt aan groei in persoonlijkheid. U bent uw eigen instrument. Supervisie is een investering in uzelf. En het is een investering in uw bedrijf school of bestuurlijke omgeving.

 

Studenten HBO en WO

 Studenten aan het HBO in de mensgerichte vakken zijn verplicht in hun stagejaar groepsgewijs aan supervisie deel te nemen. Hoewel studenten jong zijn en daardoor aan levenservaring missen, zijn ze uitermate adaptief en gelukkig te vormen in het supervisorische proces. De investering in jonge mensen betaalt zich dubbel en dwars terug omdat zij wat ze geleerd hebben meenemen in hun verdere carrière als iets dat blijft groeien. 

De manier van leren van binnen naar buiten, door de cyclus van voelen-denken-handelen vlot te leren doorlopen is effectief. Het zelf-reflecterend vermogen neemt toe. De interactie met hun leer-omgeving wordt op positieve manier bevorderd.

 

Predikanten en pastores

Het predikantschap staat in deze tijd regelmatig onder druk. De natuurlijke positie die een predikant enkele decennia geleden had geldt niet meer. Daar zal de predikant op in moeten spelen. De maatschappij is ontzuild. De gemeente is een mondige gemeente geworden. Dat stelt nieuwe eisen aan de professionaliteit van de dominee. Bent u in staat om te reflecteren in de opeenvolging van voelen, denken en handelen? Dan bent u zeer wel in staat om door middel van supervisie te groeien in persoonlijkheid, om des te beter de uitdagingen die de beroepsomgeving vergt het hoofd te bieden.

Wanneer u in uw beroepspraktijk een specifiek probleem wilt oplossen dan kan een daarop toegesneden coaching-traject gekozen worden. Voor coaching kan een scala aan andere technieken en skills worden ingezet. Onder meer ontleend aan mediation, transaktionele analyse en contextueel pastoraat. Coaching kan behalve door het traditionele consult ook online verzorgd worden. Het e-coachen is intensiever dan de de traditionele bijeenkomsten, het traject vergt evenveel tijd maar over minder tijd uitgespreid, en het vergt een goede vaardigheid om online te communiceren.