Methodieken

Online coaching

Online-coaching of e-coaching is een van de modernste vormen van coaching. Het is een intense manier van gespreksvoering binnen de beveiligde omgeving van het platform waarbinnen het e-coachen plaatsvindt. Het is net als e-mailen asynchroon. Dat wil zeggen: je kunt je bericht insturen op het ene moment en op een ander moment kan de coach daarop reageren. Je hoeft er dus - om zo te zeggen - niet voor thuis te blijven. Je kunt in de avond reageren, terwijl je coach overdag reageert. Anderzijds heeft het e-coachen een veilige beslotenheid, omdat binnen de dialoog van het e-coachen er geen andere berichten verschijnen, zoals in een mailbox. In de praktijk werkt het e-coachen concentratie-verhogend en versnelt het coaching-proces. Wat met de traditionele planning van een wekelijks of tweewekelijks consult drie maanden kost, wordt binnen het platform van het e-coachen binnen enkele weken gerealiseerd. Het vergt gevorderde vaardigheid om schriftelijk te communiceren. Groot voordeel is dat afstand niet meer bestaat. Reistijd en reiskosten worden volledig gereduceerd.

 

Instructiedagen

Instructiedagen zijn er voor hen die groepsgewijs kennis willen maken met het fenomeen coaching en wat dat voor hen kan betekenen. Daarbij wordt uitgegaan van concrete coach-vragen die uit de groep opkomen. Bij een instructie-dag is het zinvol dat de organisatie die de instructie belegt zelf adequate informatie inbrengt om de doelstelling van de instructie te bereiken. Eventueel daarin ook zelf een aandeel verzorgt. Op die manier kunnen coaching-technieken, begeleiding van de coach en de organisatie hun krachten bundelen om het doel zo efficiënt mogelijk te bereiken.

  

Traditionele Mediation

Mediaton is een moderne vorm van bemiddeling tussen conflicterende partijen. Noodzakelijk is commitment te verkrijgen tussen partijen. Dat wil zeggen dat er bereidheid is om met elkaar tot overeenstemming te komen. Soms is daarvoor nodig dat het conflict door toedoen van de mediator uit de diepste trede van de escalatie-ladder naar een minder diep conflict wordt getild voordat daadwerkelijk aan tafel kan worden gegaan. Noodzakelijk is dat het proces plaatsvindt:  vrijwillig, onafhankelijk en vertrouwelijk.

Mediaton speelt zich altijd af tussen twee of meer partijen. Kerngedachte van mediation is dat er drie soorten belangen zijn, die men door exploratie aan het licht moet brengen. Dat zijn de verenigbare, de tegenstrijdige en de onverenigbare belangen. De verenigbare belangen leveren geen strijd op. De tegenstrijdige belangen moeten worden onderzocht omdat door verschillende technieken de tegenstrijdigheid van de belangen kan worden weggenomen. De onverenigbare belangen zijn het moeizaamste, omdat ze toenadering tussen partijen in de weg kunnen staan. Daarom zal daarvoor na een proces van geven en nemen een vaststellingsovereenkomst worden gesloten.

 

Narratieve Mediation

Narratieve mediation is een van de nieuwste vormen van mediation waarbij wordt uitgegaan van het conflict als een constructie van de werkelijkheid. Ieder mens construeert (in dit concept) zijn eigen werkelijkheid en dus ook hoe iemand het conflict ziet. Door analytisch onderzoek van de mediator komt aan het licht waardoor het conflict wordt veroorzaakt. Wat zijn de dragende factoren, door welk normen-en waardensysteem werd dit conflict versterkt, wat zijn de overtuigingen, drijfveren en de atmosfeer? Daarna wordt in gesprek met de partijen een nieuwe perceptie werkelijkheid opgebouwd. Narratieve mediation is omvangrijker, diepgaander en fundamenteler dan re-framen (een techniek van de conventionele mediation). De narratieve mediation leent zich als werkvorm uitstekend voor groepen zoals die voorkomen in kerken en geloofsgemeenschappen.

 

Individuele Supervisie

Individuele supervisie waarbij de supervisor en de supervisant elkaar één-op-één ontmoeten is bedoeld voor hen die een beroep hebben waarin zij veelvuldig met mensen omgaan. Doel is om tot verbetering van de beroepsuitoefening te komen. In een traject van 10 bijeenkomsten wordt vele malen de cyclus van voelen-denken-handelen doorlopen. Belangrijke leidraad voor het superviseren is de leercirkel van Van Kessel. Daarin staan centraal de ken-weg, de keuze-weg en de handelings-weg. Vanuit de concrete beschrijving van voorvallen op het werk wordt ingezoomd op uw persoon. Het is een verkenning van uw eigen normen en waarden. Van uw motieven en diepste overtuigingen. Dat alles om u bewust te maken van uw eigen functioneren en om van binnen-naar-buiten te leren om te leren. Het supervisie-traject is volledig geslaagd als u uw eigen supervisor bent geworden.

 

Coaching

Coaching met traditioneel consult vraagt om het plannen van afspraken. Om continuïteit te verkrijgen is het raadzaam op tweewekelijkse of driewekelijkse basis bijeen te komen. Een coaching-traject wordt belegd met als doel het beantwoorden van een coaching-vraag. De coaching-vraag is duidelijk afgebakend en bevat vaak een tweedeling. Bijvoorbeeld: Past mijn baan wel bij me en zo niet, hoe kom ik er dan achter wat wel bij me past? En een ander voorbeeld: Ik heb moeite om mijn werk te plannen. Hoe krijg ik het voor elkaar om mijn agenda goed te ordenen en om dat vast te houden? De onderwerpen voor de coaching-vragen zijn onuitputtelijk. Zelf beperk ik me toe een aantal beroepsgroepen waarbinnen specifieke vragen spelen. Maar veel vragen van de mens in zijn maatschappelijke functie, werkverband of privéomstandigheden zijn universeel. Coachen gebeurt met op de achtergrond een theoretisch kader. Belangrijk daarvoor is de theorie van Rudy Vandamme. Maar ook werkvormen vanuit Transaktionele Analyse (TA), contextualiteit, systeemtheorie en Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) krijgen betekenis.